นักศึกษาฝึกประสบการณ์

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ตารางสอนใน 1 สัปดาห์

วันจันทร์ สอน คาบ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
วันอังคาร สอน คาบ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คาบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
คาบ 3 ประถมศึกษาปีที่ 5
คาบ 7 ชมรมวอลเลย์บอล ของมัธยมศึกษาตอนต้น
วันพุธ สอน คาบ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
คาบ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คาบ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5
วันพฤหัสบดี สอน คาบ 3 ประถมศึกษาปีที่ 5
คาบ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
วันศุกร์ สอน คาบ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คาบ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5
คาบ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รวม 1 สัปดาห์ ทำการเรียนการสอน 13 คาบ/สัปดาห์

แผนการสอน เรื่องอัตราส่วน และร้อยละ

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องที่สอน ความหมายอัตราส่วน ใช้เวลาสอน 1 คาบ
ผู้สอน นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
**********************************************************
สาระสำคัญ
อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ a/b อ่านว่า a ต่อ b เรียกจำนวน a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนหนึ่ง เรียกจำนวน b ว่าจำนวนที่สองหรือจำนวนหลัง
สาระการเรียนรู้
ความหมายอัตราส่วน
ความรู้พื้นฐาน
1.ประสบการณ์เดิม
2.หน่วยวัด
เป้าหมาย
นักเรียนสามารถบอกความหมายของอัตราส่วนได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถบอกความหมายอัตราส่วนได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1.ครูทักทายนักเรียน
2.ครูเกรินนำเข้าสู้บทเรียนเกี่ยวกับราคาต่อสิ่งของ ที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวัน
ขั้นเนื้อหา
3.ครูให้นักเรียนบอกสิ่งของต่อราคามาสัก 1 สิ่ง เช่น ปากกา 1 ด้าม ราคา 5 บาท แล้ว ปากกา 2 ด้าน จะราคาเท่าไร
4.เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูยกตัวอย่างอื่นที่เป็นการเปรียบเทียบมาอีก 1 อย่าง
5.ครูให้นักเรียนสรุปกิจกรรมว่าในชั่วโมงนี้เราทำกิจกรรมอะไร และเรื่องอะไร
ขั้นสรุป
6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
7.ครูทำการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งก่อนครูเป็นผู้สรุปกิจกรรม
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.หนังสือเรียนชั้น ม.2
2.ห้องสมุดโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1.สังเกตจากการทำกิจกรรม
2.การตอบคำถาม
3.การสรุปความรู้จากกิจกรรม
4.การสร้างโจทย์ปัญหาและแนวทางการหาคำตอบ
บันทึกหลังสอน
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
(นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ)

ผู้ใช้แผนการสอน


(นางจันทิมา อุทาทิพย์)
ผู้ตรวจแผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับที่เกิน 1,000,000

เรื่อง จำนวนนับที่เกิน 1,000,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องที่สอน การกระจาย ใช้เวลาสอน 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
**************************************************************
สาระสำคัญ
18,050,850 = 10,000,000+8,000,000+50,000+800+50
การกระจายตัวเลขให้ดูค่าประจำหลักของเลขแต่ละตัว ดังตัวอย่างข้างต้น
สาระการเรียนรู้
การกระจาย
ความรู้พื่นฐาน
1.ค่าประจำหลัก
2.การบวกเลข
เป้าหมาย
นักเรียนสามารถดำเนินการกระจายค่าประจำหลักของจำนวนได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถดำเนินการการกระจายค่าประจำหลักที่ครูกำหนดมาให้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1.ครูทักทายนักเรียน
2.ครูเกรินนำก่อนเข้าสู่บทเรียน จำนวนที่ไม่เกิน 1,000,000
ขั้นเนื้อหา
3.ครูให้นักเรียนออกมาเขียนจำนวนบนกระดานสัก 2 จำนวน
4.ครูชี้ให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างค่าแต่ละค่าที่อยู่ในแต่ละหลัก
5.ครูให้นักเรียนออกมาสรุปในการทำกิจกรรม
ขั้นสรุป
6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
7.ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.สังเกตการทำกิจกรรม
2.การตอบคำถาม
3.การสรุปกิจกรรม
4.การสร้างโจทย์ปัญหาและแนวทางการหาคำตอบ
บันทึกผลการสอน
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ)
ผู้ใช้แผนการสอน
(นางจันทิมา อุทาทิพย์)
ผู้ตรวจแผนการสอน

ภาระกิจใน 1 สัปดาห์

1.ครูเวรหน้าประตูโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น.
2.ซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15.30-17.00 น
3.ช่วยครูเวรขายขนมและไอศครีม ช่วงตอนเที่ยง
4.ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำความสะอาดบริเวณ ถนนฝั่งตะวันออก
5.ควบคุมนักเรียนเข้าแถวตอนเช้าและเที่ยง
6.ช่วยงานครูพี่เลี่ยง
7.ทำการสอน

รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

1.ด.ช.อดิศักดิ์
2.ด.ช.ทิวากร อุ่นเรือน
3.ด.ช.จตุรงค์
4.ด.ช.วัฒนา พันธุ์ไทย
5.ด.ช.เกรียงไกร
6.ด.ช.รัชพล จงสอน
7.ด.ช.อิศรา
8.ด.ช.อนุชา มีคม
9.ด.ช.อนุชา ศรีพนมวัน
10.ด.ช.ธีรภัทร
11.ด.ช.ธีรศักดิ์ หลวงไกร
12.ด.ช.นพเก้า อุ่นเรือน
13.ด.ญ.กนกกาญจน์ เอกบรรพต
14.ด.ญ.สายเมฆ
15.ด.ญ.วริดา
16.ด.ญ.พรรษา
17.ด.ญ.ณัฐริกานต์ อุ่มเงิน
18.ด.ญ.น้ำฝน เสาเอี่ยม
19.ด.ญ.ศิริลักษณ์ เทพสวัสดิ์
20.ด.ญ.สุวรรณา
21.ด.ญ.อุษา แก้ววิจิตร
22.ด.ญ.พันธิภา
23.ด.ญ.สุพัตรา ชัยชนะ

รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

1.ด.ช.ธีระวุฒิ ช่อชัง
2.ด.ช.สัมพันธ์ พุกเกิด
3.ด.ช.อมรเทพ
4.ด.ช.สุเคน
5.ด.ช.เอนก
6.ด.ช.ธนาศร
7.ด.ช.ธนพงษ์
8.ด.ช.ธัญญะ
9.ด.ช.กิตติพงษ์
10.ด.ช.พงศกร
11.ด.ช.อาทิตย์ สวดมนต์
12.ด.ช.สราวุฒิ
13.ด.ญ.อริยา
14.ด.ญ.ณัฐทิตา
15.ด.ญ.วราพร
16.ด.ญ.รวิพร
17.ด.ญ.เบญจวรรณ
18.ด.ย.แพวรนภา แก้วมังกร
19.ด.ญ.เนตรนภา ทรงประดิษฐ
20.ด.ญ.รุ่งนภา
21.ด.ญ.วนิชญา ทองเอีย
22.ด.ญ.สุธิดา
23.ด.ช.ปองพล

รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

1.ด.ช.ธีรพล
2.ด.ช.พงศกร ทองพวง
3.ด.ช.พงศกร แก่โอ๊ก
4.ด.ช.บูรพา ปิ่นเกตุ
5.ด.ช.อนวัต
6.ด.ช.ศุภกิจ ร่มโพธิ์รี
7.ด.ช.ศุภรักษ์
8.ด.ช.เนติธร ขาวเทศ
9.ด.ช.ปริญญา
10.ด.ช.ธนากร ศรีสว่าง
11.ด.ช.ฤทธิ์ณรงค์
12.ด.ช.อนุชา จันทร์กล่อม
13.ด.ช.ภูวนัย ทรงประดิษฐ
14.ด.ญ.นันทินี
15.ด.ญ.สุภัทรา
16.ด.ย.เปรมิกา
17.ด.ญ.จิตตา
18ด.ญ.กชกร
19.ด.ญ.พันทิภา สิงห์โอ
20.ด.ญ.สาวินี
21.ด.ญ.วรยา
22.ด.ญ.นภัสสร
23.ด.ญ.บุญรอด
24.ด.ญ.สุภาวรรณ เต่าเถื่อน

คณะครูโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองร่วมลงนามถวายพระพร

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาชายฝึกประสบการณ์

นักศึกษาชาย
1.ผมรองทรงสีธรรมชาติปราศจากหนวดจอนยาว เครา ตุ้มหู หรือเครื่องตกแต่งใดๆ
2.เสื้อเชิ้ตขาวผ้าเนื้อเรียบ ขนาดเสื้อพอดีตัว ไม่มีลาย จะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ถ้าแขนยาวต้องยาวพอดี กลัดกระดุมปลายแขน ก่อนผูกไทมหาวิทยาลัยต้องกลัดกระดุมให้ซ้อนทับกันสนิทชายเสื้อสอดไว้ในขอบกางเกงพองามเปิดเห็นหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
3.กางเกงสีดำหรือกรมท่าเข้ม ผ้ามันทรงสแลคขนาดพอตัว
4.ถุงเท้าสีเข้ม รองเท้าคัดชูหนังสีดำหรือผ้าใบสีดำเกลี้ยง
5.ไม่ตกแต่งสวมใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือตามแฟชั่น เป็นต้น
6.เสื้อสีประจำโปรแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา และพลศึกษา
จะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น

ความเป็นเลิศกีฬากลุ่มโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ